วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2552

ข้อสอบเรื่อง พลังงานนิวเคลียร์ และกัมมันตภาพรังสี

1. พลังงานนิวเคลียร์จะประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
ก. นิวตรอน
ข. โปรตอน
ค. อิเล็กตรอนและโปรตอน
ง. โปรตอนและนิวตรอน

ตอบ ง. โปรตอนและนิวตรอน

2. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์
ก. ในด้านการเกษตร ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาพืชผัก
ข. ในด้านการแพทย์ ช่วยในการตรวจวินิจฉัยโรค
ค. ในด้านการขนส่ง ช่วยในการขับเคลื่อนของยานยนต์
ง.ในด้านอุตสาหกรรม ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต

ตอบ ค. ในด้านการขนส่ง ช่วยในการขับเคลื่อนของยานยนต์

3.ข้อใดไม่ใช่อันตรายที่เกิดจากการแผ่รังสีของกัมมันตภาพรังสี
ก. ทำให้ตาบอด
ข. ทำลายเนื้อเยื่อบางส่วนของร่างกาย
ค. ทำให้เกิดการผิดปกติของระบบการทำงานของร่างกาย
ง. เมื่อได้รับรังสีเข้าไปมากๆอาจจะทำให้เป็ดมะเร็งเม็ดเลือดขาว

ตอบ ก. ทำให้ตาบอด

4.พลังงานนิวเคลียร์เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า
ก. พลังงานปรมณู
ข. พลังงานรังสีเอกซ์
ค. พลังงานอัลฟา
ง. พลังงานอะตอม

ตอบ ก. พลังงานปรมณู

5.ใครเป็นผู้ค้นพบการแผ่รังสีของกัมมันตภาพรังสี
ก. อองตวน อองรี แบ็กเกอแรล
ข. อัลเบริต์ ไอน์สไตน์
ค. เซอร์ ไอแซก นิวตัน
ง. เมนเดล

ตอบ ก. อองตวน อองรี แบ็กเกอแรล

6.ข้อใดไม่ใช่ธาตุที่ถูกปล่อยออกมาของกัมมันตภาพรังสี
ก. อนุภาคอัลฟา
ข. อนุภาคเบต้า
ค.รังสีแกมมา
ง.อนุภาคของอะตอม


ตอบ ง. อนุภาคของอะตอม

7.พลังงานในข้อใดที่ไม่ใช่พลังงานที่ถูกปล่อยออกมา
ก. คลื่นแม่เหล้กไฟฟ้า
ข. พลังงานความร้อน
ค. พลังงานแสง
ง. พลังงานไฟฟ้า


ตอบ ง. พลังงานไฟฟ้า

8.อนุภาคของรังสีแอลฟาจะประกอบไปด้วย
ก. โปรตอน1ตัว และนิวตรอน1ตัว
ข. โปรตอน1ตัวและนิวตรอน 2ตัว
ค. โปรตอน2ตัวและนิวตรอน2ตัว
ง. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ ค. โปรตอน2ตัวนิวตรอน2ตัว


9.รังสีแอลฟาเป็นธาตุของธาตุใด
ก. ธาตุฮีเลียม
ข. ธาตุไฮโรเจน
ค. ธาตุแคลเซียม
ง. ธาตุเหล็ก

ตอบ ก. ธาตุฮีเลียม

10.รังสีที่ถูกแผ่ออกมาแต่ละชนิดมีสมบัติแตกต่างกันหรือไม่
ก. ไม่แตกต่างกัน
ข. แตกต่างกัน
ค. เหมือนกัน
ง. ไม่เสถียร์

ตอบ ข. แตกต่างกัน

5 ความคิดเห็น: